Μία από τις δραστηριότητες του έργου, είναι η  έρευνα βασισμένη σε στοιχεία για νέες πρακτικές προσεγγίσεις, με στόχο την χαρτογράφηση και τη συγκριτική ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης το οποίο σχετίζεται με τους δράστες ενδοοικογενειακής – ενδοσυντροφικής βίας στις συμμετέχουσες χώρες, για την εκτίμηση της κλίμακας του προβλήματος, για την εκτίμηση των αναγκών και την ανακάλυψη πιθανών λύσεων, προτείνοντας σχετικό πρόγραμμα διαχείρισης δραστών για επαγγελματίες / ειδικούς με τη μορφή παρέμβασης, χωρίς την εμπλοκή της ποινικής δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, το «European Knowledge Spot» διοργάνωσε δύο ομάδες εστίασης (29 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2020).

Οι συζητήσεις οργανώθηκαν προσεκτικά, σχεδιάζοντας τες με τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθούν υπόψη διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με το προφίλ των δραστών και των θυμάτων, το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο του σχολείου, της αστυνομίας και της οικογένειας στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους δικηγόρους που συμμετείχαν στις συζητήσεις και βοήθησαν να παραχθεί μια μεγάλη ποικιλία απόψεων σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και τις πράξεις κακοποίησης». European Knowledge Spot

Οι συμμετέχοντες στις δύο ομάδες εστίασης οργανωθήκαν από την EKS, εκπροσωπώντας  τους ακόλουθους οργανισμούς: Τη Γενική γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, τον Συνήγορο του Πολίτη, το Σύνδεσμο Ελληνικής Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.), το Κέντρο Έρευνας για Θέματα Γυναικών «Διοτίμα», την οργάνωση Κάριτας Ελλάς, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, τη ΜΚΟ  Αποστολή και το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ.

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)