«Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Δράστες σε διαδικασία αλλαγής» (OOSPC)

Αριθμός Συμβολαίου Συγχρηματοδότησης – 881684, Αριθμός. Πρόσκλησης Προγράμματος: SEP-210599744 REC-AG-2019

Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα, Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ε.Ε. (2014-2020)

Ο στόχος του έργου OSSPC είναι να αποτρέψει την περαιτέρω ενδοοικογενειακή βία και να αλλάξει τα βίαια συμπεριφορικά πρότυπα, αυξάνοντας την ικανότητα των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, οι οποίοι με τη σειρά τους θα διδάξουν περαιτέρω τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας πώς να υιοθετήσουν μη βίαιη συμπεριφορά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας σε αυτούς, την οικογένεια τους και την κοινότητα.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου OSSPC είναι:

• Διευκόλυνση εθνικών φορέων ή / και κοινοτικών οργανισμών στη διαμόρφωση ή αναδιαμόρφωση σχεδίων δράσης για καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας μέσω της παροχής τεκμηριωμένης έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών προγραμμάτων δραστών.

• Εκπαίδευση 300 επαγγελματιών πρώτης γραμμής και αύξηση των ικανοτήτων τους μέσα από την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας ανάπτυξης ικανοτήτων και ενός αντίστοιχου εκπαιδευτικού πακέτου.

• Ενίσχυση της στρατηγικής ενδοοικογενειακής βίας στην οποία εμπλέκονται πολλαπλοί Οργανισμοί και δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης μέσα από: την ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές συνεργασίας πολλαπλών φορέων, διοργάνωση στρογγυλών τραπεζών με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την προώθηση μίας πολυεθνικής και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης για την ενδοοικογενειακή βία καθώς και ετοιμασία πρωτόκολλων συνεργασίας για προγράμματα και δράσεις ενδοοικογενειακής βίας.

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της αποτελεσματικής και υψηλής ποιότητας ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και της διασφάλιση έγκαιρης ανταπόκρισης μέσω της διοργάνωσης περιφερειακών συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης με 100 επαγγελματίες και τουλάχιστον 50 οργανισμούς που θα εφαρμόζουν τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

• Βελτιωμένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων δραστών ως σημαντικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης / περιεκτικής προσέγγισης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

• Αύξησης της γνώσης και κατανόησης των επαγγελματιών πρώτης γραμμής σχετικά με τη δυναμική που υπάρχει πίσω από την ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση και τις συνήθεις πεποιθήσεις, αξίες και τακτική των δραστών.

• Ενίσχυση της συνεργασία πολλαπλών πρακτορείων σχετικών με το αντικείμενο του έργου.

• Δημιουργία κατάλληλων εργαλείων και διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης με σκοπό την πρόληψη καταχρηστικών πρακτικών και την παρότρυνση του κοινού και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής να υιοθετήσουν ενιαία στάση ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020). Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες (01.05.2020-30.04.2022). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 505543 ευρώ, με 80%, 404434 ευρώ συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

a

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)