aaa

Επιτυχής ολοκλήρωση του Έργου " Η άλλη πλευρά της Ιστορίας: Δράστες σε διαδικασία αλλαγής".

 

Συμφωνία Επιχορήγησης Αρ. 881684 OSSPC

REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019

 

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020).

 

Το Ευρωπαϊκό έργο “Η άλλη πλευρά της Ιστορίας: Δράστες σε διαδικασία αλλαγής» (OSSPC) υλοποιήθηκε από μια κοινοπραξία που αποτελείτο από: Το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) – Κύπρος, ως συντονιστής και τους συνεργάτες του, Bournemouth University (BU) – Ηνωμένο Βασίλειο, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus (CAM) - Ιταλία, Σύνδεσμός Μελών Γυναικείων Σωματειών Ηρακλείου - Ελλάδα, Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης (EKS) - Ελλάδα, Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) - Ρουμανία και University of Bristol– Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Ο στόχος του έργου OSSPC ήταν να αποτρέψει την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και να αλλάξει τa βίαια πρότυπα συμπεριφοράς των δραστών μέσω της περαιτέρω εκπαίδευσης των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, που θα διδάξουν στους δράστες ενδοοικογενειακής βίας την υιοθέτηση μη βίαιης συμπεριφοράς στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, και να κατανοήσουν το αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας πάνω στους ίδιους, στην οικογένειά και στην κοινότητά τους.

 

Το έργο απευθυνόταν άμεσα σε επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας και σε φορείς του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με τους τομείς της ενδοοικογενειακής βίας. Το έργο απευθυνόταν επίσης έμμεσα σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να αποφευχθεί η διαιώνιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Μέσω των δραστηριοτήτων που εφαρμόστηκαν, το έργο κατάφερε να επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με σημαντικό αντίκτυπο στις χώρες-εταίρους.

 

Αρχικά, συντάχθηκαν Εθνικές εκθέσεις (Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία) σχετικά με την ενασχόληση των επαγγελματιών με δράστες ενδοοικογενειακής βίας, σχετικά με τις εθνικές πολιτικές, τα ρυθμιστικά πλαίσια, τους οδηγούς ορθής πρακτικής και αξιολόγησης αναγκών έτσι ώστε να γίνει μια εκτίμηση της κλίμακας του προβλήματος. Με βάση αυτές τις εκθέσεις, δημιουργήθηκε μια διακρατική, συγκριτική έκθεση ανάλυσης.

 

Οι συστάσεις δημόσιας πολιτικής έχουν διατυπωθεί από κάθε χώρα που συμμετείχε, αναφορικά και με τις ιδιαιτερότητες αλλά και τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης προγραμμάτων για δράστες, και έχουν διαβιβαστεί στους υπεύθυνους για χάραξη πολιτικής.

 

Μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου, έχει αυξηθεί η γνώση και η κατανόηση της δυναμικής σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση, καθώς επίσης και αναφορικά με τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις τακτικές των ατόμων που είναι κακοποιητικοί σε ενδοοικογενειακό πλαίσιο. Έχει αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο προδιαγραφών αναφορικά με τα προγράμματα αλλαγής συμπεριφοράς δραστών ενδοοικογενειακής βίας και μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών πρώτης γραμμής. Με αυτό το τρόπο, έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 454 κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες υγείας και επαγγελματίες ποινικής δικαιοσύνης από τις χώρες της κοινοπραξίας.

 

Οι εταίροι του έργου προετοίμασαν περιφερειακές στρατηγικές για μια ολιστική προσέγγιση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες χρησιμεύουν ως εργαλεία για την ενίσχυση της ανταπόκρισης από διαφορετικές υπηρεσίες σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το έργο έχει επίσης  αυξημένη διοργανική συνεργασία ανάμεσα στις χώρες εταίρους και έχει συντείνει στην δημιουργία ενός δικτύου επαγγελματιών από τις θεσμικές δομές που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για να αποτραπεί η διαιώνιση της ενδοοικογενειακής βίας.

 

Η αναγνώριση της σπουδαιότητας των προγραμμάτων για δράστες ενδοοικογενειακής βίας ως μέρος μιας ολοκληρωμένης και περιεκτικής προσέγγισης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας έχει διευρυνθεί μεταξύ των υπευθύνων για χάραξη πολιτικής, μεταξύ των επαγγελματιών αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν (Εθνικές Ημέρες Πληροφόρησης), όπως επίσης και το Διεθνές Συνέδριο στο τέλος του έργου, στο Cluj-Napoca της Ρουμανίας, το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων.

 

Η περίοδος υλοποίησης του έργου ήταν 30 μήνες (01.05.2020-31.10.2022), και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ήταν 505.543 Ευρώ, με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 404.434 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου, www.osspc.eu και τη σελίδα στο Facebook: The Other Side of the Story: Perpetrators in change - Osspc project.

 

 «Το περιεχόμενο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συντάκτη και αποτελεί αποκλειστικά δική του/της ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει».

 

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020).

aaa

 

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)