Το European Knowledge Spot (E.K.S), είναι ένας ανεξάρτητος κοινωνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2019 και δραστηριοποιείται κυρίως σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία και την δωρεάν, ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Η εξειδίκευσή μας:

Κοινωνική δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα

Αντιμετώπιση στερεοτύπων σχετικά με το φύλο, τη φυλή και τη θρησκεία· και την ενίσχυση των αξιών της ισότητας, της μη διάκρισης, της ένταξης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της δημοκρατίας.

Κοινωνική και Οικονομική ένταξη

Αντιμετώπιση των ριζών της ευπάθειας όπως η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια, οι διακρίσεις, οι ανισότητες και η ανεπαρκής πρόσβαση σε πόρους και μέσα διαβίωσης προκειμένου να προωθηθούν παραγωγικές και βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους.

Βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία

Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα για τον τερματισμό της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας, την προώθηση της ευημερίας για όλους, τη διασφάλιση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων.

Ψυχική υγεία και ευεξία

Διατήρηση της ευημερίας του πληθυσμού σε περιόδους νέων οικονομικών και πανδημικών πραγματικοτήτων. Διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη, και ταυτόχρονα εντοπισμός της ανάγκης για μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών δεδομένου ότι αποτελούν κοινές προκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών.


 

Τι προσφέρουμε:

Προώθηση καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης δημιουργώντας ένα κέντρο γνώσης για την υποστήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) .

Παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης για την ενδυνάμωση κάθε ατόμου ή / και ομάδας που βιώνει κοινωνική αδικία.

Προώθηση στρατηγικών που συνεισφέρουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και πραγματεύονται μια σειρά κοινωνικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης όλων των μορφών βλαβερών πρακτικών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Συντονισμός και κατάρτιση προτάσεων ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσμάτων έρευνας και πρωτοτύπων προκειμένου να εξελιχθούν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.


Συνεργάτης 5

 

European Knowledge Spot (E.K.S), Ελλάδα

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 11, Αθήνα, Ελλάδα,ΤΚ 15451

Website: http://www.euknowledgespot.com/

Εmail: info@euknowldgespot.com             

Facebook:

https://www.facebook.com/European-Knowledge-Spot-108997464163476/?eid=ARBT7eiRmRI0s49-t67_UTtUGZVeLKifoUk6HYEpKhk-xEa3yE60-a0HEOV6ITzNCFvR5o8Ah9JyCVCU

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ:

Image
uu

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)