Ομάδες εστίασης που διοργανώθηκαν από το European Knowledge Spot στην Ελλάδα

This is output from ExampleAllNodes

Μία από τις δραστηριότητες του έργου, είναι η  έρευνα βασισμένη σε στοιχεία για νέες πρακτικές προσεγγίσεις, με στόχο την χαρτογράφηση και τη συγκριτική ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης το οποίο σχετίζεται με τους δράστες ενδοοικογενειακής – ενδοσυντροφικής βίας στις συμμετέχουσες χώρες, για την εκτίμηση της κλίμακας του προβλήματος, για την εκτ

Ομάδες εστίασης που διοργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματέιων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου Κρήτης στην Ελλάδα .

This is output from ExampleAllNodes

Στο πλαίσιο του έργου «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε Διαδικασία Αλλαγής (OSSPC)» , ο «Σύνδεσμος Μελών  Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & νομού Ηρακλείου» διεξήγαγε ομάδα εστίασης ως μέρος της έρευνας της για την ενδοοικογεν

Focus Groups που διοργανώθηκαν από το Centro Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) στην Ιταλία

This is output from ExampleAllNodes

Οι 5 ομάδες εστίασης που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν συνολικά 42 επαγγελματίες. Μεταξύ των επαγγελμάτων ήταν Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι, Νοσηλευτές, Δικηγόροι.

Ομάδες εστίασης που διοργανώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Bournemouth στο Ηνωμένο Βασίλειο

This is output from ExampleAllNodes

Το Πανεπιστήμιο του Bournemouth ένας από τους συνεργάτες του έργου μας "Η άλλη πλευρά της ιστορίας: οι δράστες σε διαδικασία αλλαγής" (OSSPC) ολοκλήρωσε τις ομάδες εστίασης

Ομάδες εστίασης που διοργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και τη Διαχείριση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) στην Κύπρο

This is output from ExampleAllNodes

Διοργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης στη Λευκωσία της Κύπρου την 1/12/20 και την 3/12/20. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης αποτελούνταν από επαγγελματίες πρώτης γραμμής που εργάζονταν με θύματα ή / και δράστες ενδοοικογενειακής βίας.

Subscribe to

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)