Ομάδες εστίασης που διοργανώθηκαν από το European Knowledge Spot στην Ελλάδα

This is output from ExampleAllNodes

Μία από τις δραστηριότητες του έργου, είναι η  έρευνα βασισμένη σε στοιχεία για νέες πρακτικές προσεγγίσεις, με στόχο την χαρτογράφηση και τη συγκριτική ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης το οποίο σχετίζεται με τους δράστες ενδοοικογενειακής – ενδοσυντροφικής βίας στις συμμετέχουσες χώρες, για την εκτίμηση της κλίμακας του προβλήματος, για την εκτ

Subscribe to

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)