Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

• Βελτιωμένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων δραστών ως σημαντικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης / περιεκτικής προσέγγισης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

• Αύξησης της γνώσης και κατανόησης των επαγγελματιών πρώτης γραμμής σχετικά με τη δυναμική που υπάρχει πίσω από την ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση και τις συνήθεις πεποιθήσεις, αξίες και τακτική των δραστών.

• Ενίσχυση της συνεργασία πολλαπλών πρακτορείων σχετικών με το αντικείμενο του έργου.

• Δημιουργία κατάλληλων εργαλείων και διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης με σκοπό την πρόληψη καταχρηστικών πρακτικών και την παρότρυνση του κοινού και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής να υιοθετήσουν ενιαία στάση ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία.

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)