Η Διεύθυνση Κοινωνικών και Ιατρικών Υπηρεσιών είναι ο κύριος δημόσιος πάροχος κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο (Cluj-Napoca). Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 2008 και υπάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Cluj-Napoca. Το ίδρυμα χρηματοδοτείται από τον τοπικό προϋπολογισμό.

Η αποστολή του είναι ο εντοπισμός των κοινωνικών προβλημάτων και των αναγκών της κοινότητας· η εξεύρεση κατάλληλων λύσεων σχετικά με την προστασία των παιδιών και της οικογένειας, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και άλλων ατόμων που έχουν ανάγκη ή ευάλωτες ομάδες· κοινωνική και κοινοτική ανάπτυξη, πρόληψη και διαχείριση κοινωνικών κινδύνων. Οι ενέργειές του κατευθύνονται προς το άτομο, την οικογένεια, και την κοινότητα.

Οι στόχοι του DASM:

πρόληψη καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινωνική περιθωριοποίηση.

Υποστήριξη αυτών που έχουν ανάγκη να ξεπεράσουν δυσκολίες προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν και να αντιμετωπίσουν τον προσωρινό και μόνιμο αντίκτυπο καταστάσεων που μπορεί δυνητικά να δημιουργήσουν κοινωνικό αποκλεισμό.

αύξηση του ποιοτικού επιπέδου ζωής.

προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ατόμων και ομάδων στην τοπική κοινότητα.

Η δομή: Η DASM απασχολεί περίπου 970 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης.

Τα κύρια τμήματα:

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης - προορίζεται για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ατόμων (άτομα Ρομά, άτομα με αναπηρία, άστεγοι κ.λπ.)

Το Τμήμα Προστασίας Παιδιών και Οικογένειας

  • Το Κέντρο Πόρων για Γονείς και Παιδιά

  • Το Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας που προορίζεται για θύματα ενδοοικογενειακής βίας από την Cluj-Napoca, το οποίο έχει το ρόλο της πρόληψης και καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας βοηθώντας τα θύματα (ενήλικες και παιδιά). Σκοπός του είναι να εξασφαλίσει επείγουσα παρέμβαση για τα θύματα και να εντοπίσει λύσεις σχετικά με την ασφάλειά τους. Το κέντρο παρέχει συμβουλευτικά προγράμματα για τα θύματα, νομικές συμβουλές για να ξεπεραστούν οι καταστάσεις κινδύνου και το τραύμα που προκαλείται από την ενδοοικογενειακή βία. Το κέντρο ασχολείται επίσης με την ενημέρωση της κοινότητας για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.

Το Τμήμα βοήθειας για Άτομα με Αναπηρίες

Το τμήμα βοήθειας Ηλικιωμένων

  • Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων

  • 2 κέντρα ημερήσιας φροντίδας για ηλικιωμένους

  • 9 λέσχες για συνταξιούχους

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Wonderland - Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Wonderland είναι μια κοινωνική μονάδα που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης και της εκπαίδευσης καθώς και της κοινωνικής ένταξης που απευθύνεται σε παιδιά που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες. Σκοπός του είναι να εξασφαλίσει την κατάλληλη φροντίδα και εκπαίδευση σε παιδιά Ρομά προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών) από περιθωριοποιημένες γειτονιές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το Κέντρο Κοινωνικών-Ιατρικών Υπηρεσιών - προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης νευροψυχοκινητικών διαταραχών για παιδιά ηλικίας 0-18 ετών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις οικογένειές τους

Το Κοινωνικό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης - παρέχει προσωρινό καταφύγιο (6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 6 μήνες) και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε άστεγους. Διαθέτει χωρητικότητα 50 θέσεων.

Το προσωρινό κέντρο υποδοχής - παρέχει προσωρινό καταφύγιο και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε άστεγους. Διαθέτει χωρητικότητα 64 θέσεων

Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων και Κοινοτικής Ανάπτυξης - εντοπίζει τις υπάρχουσες κοινωνικές ανάγκες σε τοπικό επίπεδο και συντονίζει την ανάπτυξη κι εφαρμογή, στρατηγικών και μέτρων (έργα, προγράμματα) για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, κυρίως προσελκύοντας κεφάλαια, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη τοπική κοινωνική ανάπτυξη.

Σχολικές ιατρικές μονάδες (οδοντιατρική / γενική ιατρική)

Το Δημοτικό Νοσοκομείο

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Οικονομικό Τμήμα

Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων και Logistics


Διεύθυνση Κοινωνικών και Ιατρικών Υπηρεσιών (DASM), Δήμος Κλούζ-Ναποκα, Ρουμανία

Διεύθυνση: Κλούζ-Ναπόκα,  Venus St, fn.

Τηλέφωνο : +40 264-599316,

Website: www.dasmclujnapoca.ro

Email: managementproiecte@dasmclujnapoca.ro

Facebook: https://www.facebook.com/Directia-de-Asistenta-Sociala-si-Medicala-Cluj-Napoca-288734801311219

 


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ:

  • Crina Moisă – Τμήμα Διαχείρισης Έργων και Κοινοτικής Ανάπτυξης, Υπεύθυνη Έργου DASM, crinapop.dasm@gmail.com
  • Ioana Oltean - Τμήμα Διαχείρισης Έργων και Κοινοτικής Ανάπτυξης,  Εμπειρογνώμονας τεχνικής και οικονομικής παρακολούθησης, ioanaoltean.dasm@gmail.com
  • Farcaș Raluca – Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ενδοοικογενειακής Βίας, Ψυχολόγος, farcasraluca@ymail.com   
  • Moldovan Bianca – Τμήμα Παιδιού και Οικογένειας, Κοινωνική λειτουργός, moldobia@yahoo.com
  • Bilașco Irina – Οικονομικό Τμήμα, Οικονομική Διευθύντρια, irina_bilascu@yahoo.com

 

Image
ro

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)