Την Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, στις 10:00 π.μ. – 11:30 π.μ., η Δρ. Jade Levell και η Δρ. Orlanda Harvey πραγματοποίησαν ένα διαδικτυακό Masterclass βασισμένο στα ευρήματα της έρευνας «Ώρα για αλλαγή: Έρευνα βασισμένη σε τεκμήρια για νέες πρακτικές προσεγγίσεις», η οποία διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Bournemouth στο πλαίσιο του έργου OSSPC. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση, η χαρτογράφηση και η συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων προγραμμάτων δραστών στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, με απώτερο σκοπό να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος, να παρέχει αξιολόγηση αναγκών και να προτείνει σχετικό πρόγραμμα δραστών για επαγγελματίες με τη μορφή προγραμμάτων παρέμβασης μη ποινικής δικαιοσύνης και εθελοντικής συμμετοχής των δραστών.

Το Masterclass χωρίστηκε σε δύο μέρη:

 

Μέρος πρώτο: Εργασία με τους δράστες

Αυτή η συνεδρία επικεντρώθηκε στη διερεύνηση ορισμένων από τα ευρήματα της έρευνας στο πλαίσιο του έργου OSSPC και έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των δραστών ενώ υποστηρίζουν τα θύματα/επιζώντες της ενδοοικογενειακής βίας. Η συνεδρία περιείχε επίσης πρακτικές συμβουλές και εργαλεία για προγράμματα δραστών τα οποία εφαρμόζονται από κοινωνικούς λειτουργούς.

 

Μέρος δεύτερο:

Αυτή η συνεδρία επικεντρώθηκε στην παροχή σύντομων ενημερώσεων σχετικά με τη τη νομοθεσία για την Ενδοοικογενειακή Κακοποίηση και στη διοργάνωση μιας συζήτησης μεταξύ μιας κοινωνικής λειτουργού και μιας μητέρας που υπέστη ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Προσφέρθηκαν επίσης στους συμμετέχοντες συμβουλές και εργαλεία πρακτικής άσκησης κοινωνικού λειτουργού που εργάζονται με ενήλικες που βιώνουν ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Ενημέρωσαν επίσης τους συμμετέχοντες σχετικά με το είδος υποστήριξης που προσφέρουν στο Wiltshire BCP και στο Dorset.

Masterclass_Pan_%20Dorset_%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%20Wiltshire_%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%20%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B7_%CE%97_%20%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7_%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AC_%20%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9F%CE%B9%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf

Το περιεχόμενο αυτού του υλικού αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και είναι αποκλειστική ευθύνη του / της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη  για τις πληροφορίες που περιέχει.

aaa

 

Image

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)