Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM), organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca, România, este principalul furnizor public local de servicii sociale și medicale și a fost înființată în anul 2008. Misiunea sa este de a identifica și soluționa problemele de natură socială de la nivelul comunității locale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane sau grupuri de persoane aflate în nevoie socială.

DASM, prin serviciile sale de specialitate, urmărește prevenirea situațiilor care ar putea conduce la marginalizare socială, sprijinirea persoanelor în nevoie, creșterea calității vietii și promovarea incluziunii sociale a persoanelor și grupurilor vulnerabile, prin oferirea de servicii sociale primare atât la nivel individual, familial cât și comunitar și prin accesarea surselor de finanțare adecvate.

Structura: DASM are în jur de 970 de angajați cu normă întreagă

Principalele departamente:

 • Serviciul Protecție Socială
 • Centrul de Incluziune Socială - este destinat sprijinirii incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile (romi, persoane cu dizabilități, persoanele fără adăpost etc.)
 • Serviciul Protecția Copilului și Familiei
  • Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii
  • Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței domestice- este un centru de zi destinat victimelor violenței domestice din municipiul Cluj-Napoca care are rolul de a preveni și combate violența în familie prin asistarea victimelor (adulți și copii). Scopul centrului este asigurarea intevenției în regim de urgență pentru victimele care îi sunt sesizate sau care se adresează direct și identificarea soluțiilor pentru siguranța acestora.  Centrul oferă suport (social, psihologic și juridic) pe termen mediu și lung pentru victimele violenței domestice. Centrul este, de asemenea, preocupat de informarea comunității cu privire la fenomenul violenței domestice.
 • Serviciul Asistența Persoanelor cu Dizabilități
 • Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice
  • Compartiment îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice
  • 2 centre de zi pentru vârstnici
  • 9 cluburi pentru pensionari
 • Centrul de zi „Țara Minunilor” - oferă servicii socio-educative și de integrare școlară și socială pentru copii aparținând categoriilor marginalizate. Scopul său este de a asigura condiţii de îngrijire şi educaţie adecvate pentru copiii rromi de vârstă preşcolară din comunitatea Pata Rât și cartierul Someșeni în vederea asigurării integrării copiilor în învăţământul de masă.
 • Centrul de Servicii Socio-Medicale - oferă servicii de recuperare neuropsihomotorie pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani și servicii de consiliere pentru familiile lor
 • Centrul Social de Urgență - oferă găzduire temporară (6 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 6 luni) și alte servicii sociale  pentru persoanele fără adăpost; centrul are o capacitate de 50 de locuri
 • Centrul de Găzduire Temporară - asigură adăpost temporar persoanelor fără locuinţă, pentru o perioadă determinată de maximum 6 luni, precum şi servicii destinate reintegrării socio-profesionale a acestora; centrul are o capacitate de 60 de locuri
 • Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară- identifică nevoile sociale existente la nivel local și coordonează dezvoltarea și implementarea la nivel local a strategiilor și măsurilor (proiecte, programe) pentru a răspunde acestor nevoi, în principal prin atragerea de fonduri nerambursabile, contribuind astfel la dezvoltare socială locală durabilă.
 • Serviciul Cabinete Medicale
 • Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
 • Serviciul Resurse Umane, Salarizare
 • Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget
 • Serviciul Achiziții Publice și Logistică

Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM), Cluj-Napoca, România

Adresă: Cluj-Napoca, Str. Venus, fn.

Tel : +40 264-599316,

Website: www.dasmclujnapoca.ro

Email: managementproiecte@dasmclujnapoca.ro

Facebook: Direcția de Asistență Socială și Medicală

 

ECHIPA PROIECTULUI:

 

 • Crina Moisă, Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară, Manager proiect pentru DASM, crinapop.dasm@gmail.com
 • Ioana Oltean, Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară, Expert monitorizare tehnică și financiară, ioanaoltean.dasm@gmail.com
 • Farcaș Raluca, Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, Psiholog, farcasraluca@ymail.com   
 • Moldovan Bianca, Serviciul Protecția Copilului și Familiei, Asistent social, moldobia@yahoo.com
 • Bilașco Irina, Serviciul Financiar Contabilitate, Manager Financiar, irina_bilascu@yahoo.com
Image
part6

The contents of this website represent the views of the author only and is his sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This website was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)